Dyrdek CBB Lg.

Rob Dyrdek CBB Pro Model

Width: 8", Length: 32"